STRONA REJESTRACYJNA/REGISTRATION PAGE

Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci wieku do lat 7
Palin parent-child interaction therapy for children under 7 who stutter

Prosimy uzupełnić poniższe pola zgodnie z zasadami pisowni polskiej.
Please answer the following questions.

*- dane obowiązkowe
*- required fields

Imię*/Name*:    
Nazwisko*/Surname*
:
   
Student (I, II lub III stopnia)*/Student (1st, 2nd or 3rd degree)*:   
    

Prosimy o wpisanie numeru telefonu komórkowego - według następującego wzoru 123456789
Please enter your mobile phone number – according to the following example 123456789

Numer telefonu komórkowego*/Mobile phone number*:   
(9 cyfr bez dodatkowych znaków)/(9 digits with no additional signs)
E-mail*/Email*:   Jeśli oczekują Państwo dokumentu księgowego za wniesienie opłaty, prosimy wypełnić poniższy formularz. Opłata konferencyjna MUSI być wniesiona z konta instytucji, której dane mają znaleźć się na dokumencie księgowym.
If you would like to receive an accounting document for your payment, please fill out the following questions. The conference fee MUST then be paid from the account of the institution which data are to appear on the accounting document.

Nazwa instutucji/firmy/osoby/Name of institution/company/person:   
Adres instutucji/firmy/osoby/Address of institution/company/person:   
NIP instutucji/firmy/osoby/Tax Identification Number of institution/company/person:   
(10 cyfr bez dodatkowych znaków)/(10 digits with no additional signs)

W razie wątpliwości prosimy o kontakt mejlowy na adres: rejestracja@konferencja-zpm.edu.pl
If you have any further queries please contact us at: office@konferencja-zpm.edu.pl